Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden:
 
Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 
Chakraplein: de webshop die producten verkoopt op het gebied van klankschalen en chakra-gerelateerde producten.
Klant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Chakraplein een overeenkomst heeft gesloten.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Chakraplein en de klant.
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Naam onderneming: Chakraplein
Adres: Kastanjestraat 6, 4814BA Breda, Nederland
E-mailadres: chakraplein@gmail.nl
KvK-nummer: 86094890
BTW-identificatienummer: [vul hier het BTW-identificatienummer in]
 
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Chakraplein en op alle overeenkomsten tussen Chakraplein en de klant. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 
Artikel 4
Aanbiedingen en overeenkomsten
4.1 Alle aanbiedingen van Chakraplein zijn vrijblijvend en Chakraplein behoudt zich het recht voor om deze aanbiedingen te allen tijde in te trekken.
4.2 Een overeenkomst tussen Chakraplein en de klant komt tot stand op het moment dat de klant een bestelling plaatst via de webshop of via Instagram en Chakraplein deze bestelling bevestigt.
4.3 Chakraplein heeft het recht om bestellingen te weigeren of aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling wordt geweigerd, zal Chakraplein dit zo spoedig mogelijk aan de klant laten weten.
Artikel 5 – Prijzen en betaling
5.1 Alle prijzen op de website van Chakraplein zijn in euro\’s en inclusief btw, tenzij anders vermeld.
5.2 De klant dient de betaling vooraf te voldoen via de betaalmethoden die op de website worden aangeboden.
5.3 Chakraplein behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen. Prijswijzigingen hebben geen invloed op reeds geplaatste bestellingen.
 
Artikel 6 – Levering
6.1 Chakraplein streeft ernaar om bestellingen binnen twee werkdagen na ontvangst van de betaling te verzenden. Indien dit niet mogelijk is, zal Chakraplein de klant hierover zo spoedig mogelijk informeren.
6.2 De levering van de producten vindt plaats op het adres dat de klant bij de bestelling heeft opgegeven.
6.3 Het risico van verlies of beschadiging van de producten gaat over op de klant op het moment van levering.
 
Artikel 7 – Retourneren
7.1 Indien de klant niet tevreden is over een product, kan hij/zij het product binnen veertien dagen na ontvangst retourneren. De kosten van de retourzending zijn voor rekening van de klant.
7.2 Het geretourneerde product dient in originele staat en verpakking te worden geretourneerd.
7.3 Na ontvangst van het geretourneerde product zal Chakraplein het aankoopbedrag binnen veertien dagen terugbetalen.
 
Artikel 8 – Garantie en aansprakelijkheid
8.1 Chakraplein garandeert dat de geleverde producten voldoen aan de overeenkomst en de in het aanbod vermelde specificaties.
8.2 Chakraplein is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door onjuist gebruik van de producten.
8.3 Indien Chakraplein aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitgekeerd.
8.4 Chakraplein is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
 
Artikel 9 – Overmacht
9.1 In geval van overmacht is Chakraplein niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de klant ontstane schade.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan: elke omstandigheid buiten de wil en controle van Chakraplein, die de nakoming van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk verhindert of redelijkerwijs zou moeten verhinderen, zoals bijvoorbeeld natuurrampen, brand, overstromingen, stakingen, oorlogen, terroristische aanslagen, transportproblemen, import- of exportbeperkingen.
 
Artikel 10 – Privacy
10.1 Chakraplein zal de persoonsgegevens van de klant uitsluitend gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst en om de klant op de hoogte te houden van nieuwe producten en aanbiedingen, tenzij de klant heeft aangegeven hier geen prijs op te stellen.
10.2 Chakraplein zal de persoonsgegevens van de klant niet aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of indien Chakraplein hiertoe verplicht is op grond van een wettelijke bepaling.
 
Artikel 11 – Toepasselijk recht en geschillen
11.1 Op alle overeenkomsten tussen Chakraplein en de klant is Nederlands recht van toepassing.
11.2 Geschillen tussen Chakraplein en de klant zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.